Reklamační řád

Jakákoli reklamace se řídí podle níže uvedeného reklamačního řádu. V případě dodatečných dotazů pište na náš email info@cutie.cz nebo volejte na bezplatnou linku 800 677 776.

Reklamační řád společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

obchodní společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

se sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12

identifikační číslo: 272 77 844

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cutie.cz.

1.  Reklamace

1.1.  Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

1.2.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

1.3.  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

1.4.  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

1.5.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů.

1.6.  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. 

1.7.  Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího na emailovou adresu, nebo telefonicky.

1.8.  Prodávající vydá kupujícímu o způsobu vyřízení reklamace písemné potvrzení, ve kterém bude uveden popis vady, způsob odstranění, doba trvání reklamace, popř. důvody zamítnutí reklamace.

1.9.  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

1.10.Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.4.2017.

Naše certifikáty a platební metody