Obchodní podmínky

V případě dotazů týkajících se nákupu, platebních a doručovacích metod nebo obchodních podmínek, nás neváhejte kontaktovat. Pište na náš email nebo volejte na bezplatnou linku 800 677 776.

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Cutie.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Danfil Jewellery s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Cutie.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky. Kupující obdrží email s potvrzení objednávky na uvedenou emailovou adresu.  
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Cutie.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

C. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno následujícími způsoby:
1. Při doručení prostřednictvím dobírky, platíte objednávku na místě, v hotovosti. 

2. V hotovosti při osobním převzetí 

3. Platba předem na bankovní účet prodávajícího – Kupující pošle peníze předem na účet prodávajícího, expediční lhůta začíná okamžikem připsání peněz na účet kupujícího. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vaší objednávky, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno.

4. Platební kartou on-line (PayU) Při výběru platby kartou budete po dokončení objednávky přesměrováni na platební systém PayU, kde si následně vyberete typ Vaší platební karty.

5. PayPal Pokud jste registrováni v internetovém platebním systému PayPal, můžete provést převod peněz na náš účet PayPal. 

D. Doprava

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Daňový doklad, převezme kupující buď při převzetí zboží na prodejním místě prodejce nebo v přepravním obalu zboží v případě zaslání smluvním přepravcem.

3. Osobní odběr - Osobní převzetí zboží je možné po předchozí domluvě e-mailem na info@danfil.cz nebo telefonicky na tel. čísle : +420 485 110 116. Zboží je k odběru na adrese: Danfil Jewellery s.r.o., Lomová 704, Liberec 23 (Vesec), 46312, Česká republika.

4. Česká pošta (Balík do ruky) - Balíčky doručujeme prostřednictvím České pošty, jako balík do ruky s doručením do 24 hodin (po území ČR). V ceně je zahrnuto poštovné a náklady na pojištění zásilky do 150 000 Kč. Cena za poštovné činí 85 Kč, při platbě na dobírku je cena 125 Kč, pokud objednáte nad 2 000 Kč, je poštovné zdarma.

5. PPL – Balíčky zasílané službou PPL doručujeme do 24 hodin (po území ČR). V ceně je zahrnuto poštovné a náklady na pojištění zásilky. Cena za poštovné je 90 Kč, při platbě na dobírku je cena 114 Kč, pokud objednáte nad 2 000 Kč, je poštovné zdarma

6. Uloženka - zboží zaslané přepravní službou Uloženka, si můžete osobně vyzvednout na pobočkách Uloženky. Seznam poboček naleznete zde: https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek Cena za službu je 45 Kč.  

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "REKLAMAČNÍM ŘÁDEM" internetového obchodu Cutie.cz a právním řádem platným v ČR. "Reklamační řád" internetového obchodu Cutie.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
2. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem. Toto právo se nevztahuje na zboží upravené podle Vašeho přání (zkrácení řemínku, gravírovací práce).
3. Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. V případě že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
4. K vracenému zboží přiložte průvodní dopis s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ...........(pokud požadujete vrácení částky na účet,uveďte prosím číslo účtu).Datum a Váš podpis."
5. Peníze budou kupujícímu vráceny dohodnutým způsobem ve lhůtě do 30 dnů po odstoupení od smlouvy.
 KORESPONDENČNÍ ADRESA pro ZASLÁNÍ ZBOŽÍ při odsoupení od smlouvy:
 Danfil Jewellery s.r.o.
Lomová 704
Liberec 23 (Vesec)
46312
Česká republika

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu. Při převzetí zboží obdrží kupující fakturu.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
6. Společnost Danfil Jewellery s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Danfil Jewellery s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.

G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat objednávku, nebo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

H. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Cutie.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Naše certifikáty a platební metody